Beslist.nl

-
Delta 1F
6825 ML  Arnhem
Nederland
026-3190410
026-3114306
NL814027489B01
09145924
3-6-2010

Op BESLIST.nl kan je meer dan 21 miljoen producten van 8.000 shops snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken. Op prijs, maar ook op kenmerken als betalingsopties, keurmerken en levertijd. Verder kan je informatie over een product inwinnen door maar liefst 454.412 productbeoordelingen van andere consumenten en experts te lezen. Ook heb je de mogelijkheid om 9.996 video-reviews te bekijken die je informeren over de verschillende producten.Terug naar partneroverzicht

Aanmelden

Ook aangesloten zijn bij Stichting Webshop Keurmerk?

nu aanmelden!

Zoek aangesloten webshops

Meld Misbruik

Ongeoorloofd gebruik van ons logo?

meld misbruik!

Nieuwe Webshops

januari

december

november

oktober